ВИРТУАЛНА ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА СОНМ 2022 – 2024
СЪВРЕМЕННИ СТРАТЕГИИ ПРИ КАРЦИНОМ НА ГЪРДА – РЕАЛНИ ПРАКТИКИ В БЪЛГАРИЯ. ОБУЧИТЕЛНИ МОДУЛИ ПО ПСИХООНКОЛОГИЯ

ВТОРИ ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР СОНМ

СТРУКТУРА, ФУНКЦИОНИРАНЕ И СИСТЕМИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН РАКОВ ЦЕНТЪР ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ С КАРЦИНОМ НА ГЪРДА

ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ЛЕКАР-ПАЦИЕНТ. ТРУДНИ ПАЦИЕНТИ. КОМУНИКАЦИЯ И СТИЛОВЕ НА ОБЩУВАНЕ

25 март 2023 г., събота

ОБУЧИТЕЛНИ СЕМИНАРИ – КАЛЕНДАР 2022 - 2024

Съвременни стратегии при карцином на гърда – реални практики в България

 1. Стадиращи и диагностични процедури при ранен карцином на гърда 12.11.2022 г.
 2. Структура, функциониране и системи за сертифициране и акредитация на Специализиран раков център за лечение на пациенти с карцином на гърда
 3. Терапевтични стратегии при авансирал хормон-рецептор позитивен, HER2-негативен карцином на гърда
 4. Адювантни ендокринни стратегии при пациенти с ранен луминален карцином на гърда
 5. Лечебни стратегии при пациенти с ранен HER2-позитивен карцином на гърда
 6. Клинично поведение при мъже с карцином на гърда
 7. Клинично поведение при карцином на гърда, свързан с бременност
 8. Най-добри поддържащи грижи при пациенти с метастатичен карцином на гърда
 9. Проследяване на пациенти след лечение на ранен карцином на гърда

Обучителни модули по психоонкология

 1. Психоонкология. Психичното преживяване на рака 12.11.2022 г.
 2. Взаимоотношение лекар-пациент. Трудни пациенти. Комуникация и стилове на общуване
 3. Съобщаване на диагнозата и обсъждане на прогнозата
 4. Семейството на онкоболния пациент. Децата и болестта
 5. Особености на връзката с терминално болни пациенти. Емоционална подкрепа в процеса на скърбене
 6. Комуникация на онкологичната тематика в обществото
 7. Синдром на професионалното изпепеляване (бърнаут) в онкологичния екип. Превенция
 8. Балинтов подход. Същност и специфика
 9. Демонстрационна Балинтова група.

ПАРТНЬОРИ