проф. д-р Константа Тимчева, д.м.

Лектори

Настояща месторабота:
Адрес: Специализирана болница за активно лчение по онкология със стационар „ Проф. д-р Марин Мушмов” Бул. Андрей Сахаров No 22, София

Професионален път:
Консултант към Отделение по медицинска онкология МБАЛ „Сердика” , ул. Дамян Груев 6, София
09.2021 – 09.2022


Завеждащ Клиника по медицинска онкология, МБАЛ „Надежда”, ул. Блага вест No 3, София 1330
02.2014 – 06.2021


Завеждащ Център за амбулаторна химиотерапия, СБАЛО, Ул. Пловдивско шосе No 6, София
2010 – 2014


Завеждащ Клиника по медицинска онкология, СБАЛО, Ул. Пловдивско шосе No 6, София
2000 – 2010


CRA – Quintiles GMBH: 1997 – 1999


Лекар в отделение по химиотерапия към Нацинален онкологичен център, ул. Пловдивско шосе No 6, София: 1982 – 1997


Лекар в отделение по вътрешни болести в Районна болница 1975 – 1978

Висше образование

Висш медицински институт, Медицинска академия, София
(1969 – 1975) Диплома N 001548/22.09.1975


Специализации
Кандидат на медицинските науки, Москва, Русия: 1978 – 1982;
Диплома No: 001726/07.07.1982
Специалност Вътрешни болести: 1987
Диплома No: 32162/06.01.1987
Специалност Онкология: 1994
Диплома No: 43626/18.07.1994
Доцент по онкология: 1997
Диплома No:13390/18.06.1997
Medical Oncology (ESMO certified): 21.09.2003
Medical Oncology (ESMO recertified):2008
Професор по медицинска онкология: 2013
Диплома N 11/08.10.2013


Умения
Майчин език: Български
Други езици: Английски – свободно говорим
Руски – свободно говорим
Френски – ползване на литература

Организационни умения:

Ръководител на ключова клиника в голямо лечебно заведение с интензивна лечебна и научна дейност
Представител на България в ESMO в продължение на 8 години

Компютърни умения: Владее програмите на Microsoft Office

Изследователска дейност

Изследване на клоногенната способност на туморни клетки след химио- и лъчетерапия
Химиотерапия, ендокринна терапия, таргетна терапия, имунотерапия на солидни тумори
Модулиране на множествена лекарствена резистентност

Биология на метастазирането
Главен изследовател на над 50 международни клинични проучвания при солидни тумори (фази I – IV)

Учебна дейност
Лектор в курсове за обучение по Медицинска онкология
Научен ръководител на докторанти (4)
Ръководител на специалзанти по Медицинска онкология (26)


Членуване в научни организации
European Society for Medical Oncology (ESMO)
ESMO Faculty member, Breast cancer group, от януари 2021


European Association for Cancer Research (EACR)


European Organisation for Research and Treatment of Cancer
(EORTC) –member of Lung Cancer Group


Breast Cancer Research and Treatment Group (BCIRG)
Съвместна Онкологична Национална мрежа (СОНМ)


Научни приноси
Член на > 20 Advisory Boards
Автор и съавтор на > 80 статии, 12 монографии, вкл. съавтор и
главен редактор на първия учебник по Медицинска онкология – 2
издания (2012-2018 – София, Парадигма), както и на първия
Лекарствен справочник по Медицинска онкология на български език (София, 2019, Парадигма)