Prof. Dr. Valeriya Kaleva

Organising Committee

Завършила Медицински университет – Варна. Има придобити специалности по детски болести, клинична хематология и детска клинична хематология и онкология. Защитила дисертация на тема Фебрилна неутропения и инфекциозни усложнения при онкологично болни деца. Научните й интереси са насочени в областта на инфекциозните и други усложнения при химиотерапия на деца със злокачествени болести, наследствени анемии и коагулапатии.


Валерия Калева е автор и съавтор на публикации в рецензирани списания, сборници, глави на книги и на национални ръководства по хематология и детска онкохематология.


Била е ръководител на Катедра по педиатрия, МУ – Варна, Началник Клиника по детска клинична хематология и онкология в УМБАЛ „Св. Марина” – Варна и ръководител на Експертен център по коагулопатии и редки анемии при УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. Член е на Консултативен съвет по редки болести към МЗ, Експертен съвет по детска онкохематология към МЗ, външен експерт по детска онкохематология, таласемия и хемофилия към НЗОК.


Активен член е на национални и международни професионални и научни дружества в областта на хематологията и детската онкохематология. Съосновател е на Съвместна онкологична национална мрежа (СОНМ).