доц. д-р Ася Консулова

Доц. д-р Ася Консулова завършва Медицински Университет – Варна през 2003 и има две специалности: Вътрешни болести и Медицинска онкология. Академична длъжност “Доцент” придобива през 2021. В момента работи като Началник Клиника Медицинска Онкология към УСБАЛО – София. Професионалната си квалификация доц. Консулова развива през годините в сертифицирани онкологични центрове, като Институт Жул Борде в […]

проф. д-р Маргарита Генова

Началник лаборатория по хематопатология и имунология, Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания – София. Маргарита Генова е завършила Медицинска академия – София. Защитила дисертационен труд върху флоуцитометрични изследвания на имунологични и молекулярни маркери при левкемии. Маргарита Генова е съавтор на публикации в рецензирани списания, сборници и глави в книги на английски и […]

проф. д-р Валерия Калева

Завършила Медицински университет – Варна. Има придобити специалности по детски болести, клинична хематология и детска клинична хематология и онкология. Защитила дисертация на тема Фебрилна неутропения и инфекциозни усложнения при онкологично болни деца. Научните й интереси са насочени в областта на инфекциозните и други усложнения при химиотерапия на деца със злокачествени болести, наследствени анемии и коагулапатии. Валерия […]

Екатерина Виткова

Екатерина Виткова е Психолог с дългогодишна практика в Комплексен онкологичен център-Пловдив. Комплексния онкологичен център е лечебно заведение с традиции в диагностиката, ранното откриване, комплексното лечение и диспансерното наблюдение на пациенти с онкологични злокачествени и доброкачествени заболявания на лица над осемнадесет години. Екатерина Виткова провежда психологични консултации, психотерапевтични сесии с пациенти и техните близки. Работи със […]